სასწავლო პროგრამა წარმოადგენს დასწრებული და დისტანციური სწავლების კომბინაციას და შედგება ოთხი მოდულისგან:

·         სამოქალაქო ლიდერობა;

·         ეფექტიანი კომუნიკაცია და ჩართულობა;

·         პროექტის მართვა;

·         ფონდების მოძიება.

აღნიშნული სასწავლო პროგრამა შემუშავდა და ტარდება კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის მიერ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ,,სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა'' (CSSIGE).

პროექტისამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივამიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას საქართველოში. პროექტს ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS) , სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით.


აღნიშნული მოდული საშუალებას გვაძლევთ შევისწავლოთ ფონდების მოძიების შესაძლებლობები, მეთოდები და პროცედურები.

მონაწილეები გაეცნობიან თუ როგორ იმუშაონ განსხვავებულ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, რა გზავნილებით და საკომუნიკაციო არხებით მიმართონ მათ, რათა უზრუნველყონ საზოგადოებრივი ჯგუფების მონაწილეობა სამოქალაქო ინიციატივებში.

აღნიშნული კურსის მეშვეობით მონაწილეები გაეცნობიან თუ რა არის ცვლილება და რა საჭიროებებია საზოგადოების ტრანსფორმაცისთვის; რა არის  ლიდერობა და რა როლი უკავია სამოქალაქო ცვლილებისა და განვითარების პროცესში.

აღნიშნული მოდულით კურსის მონაწილეები გაეცნობიან პროექტის მართვის მეთოდოლოგიისა და საშუალებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას.