მიმდინარე კურსები

აღნიშნული მოდული საშუალებას გვაძლევთ შევისწავლოთ ფონდების მოძიების შესაძლებლობები, მეთოდები და პროცედურები.

მონაწილეები გაეცნობიან თუ როგორ იმუშაონ განსხვავებულ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, რა გზავნილებით და საკომუნიკაციო არხებით მიმართონ მათ, რათა უზრუნველყონ საზოგადოებრივი ჯგუფების მონაწილეობა სამოქალაქო ინიციატივებში.

აღნიშნული კურსის მეშვეობით მონაწილეები გაეცნობიან თუ რა არის ცვლილება და რა საჭიროებებია საზოგადოების ტრანსფორმაცისთვის; რა არის  ლიდერობა და რა როლი უკავია სამოქალაქო ცვლილებისა და განვითარების პროცესში.

აღნიშნული მოდულით კურსის მონაწილეები გაეცნობიან პროექტის მართვის მეთოდოლოგიისა და საშუალებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას.

თქვენ ავსებთ "საჯარო პოლიტიკის ანალიზის" პრე-ტესტს. აღნიშნული ტესტის დასრულების შემდეგ შედეგი თქვენი შედეგი ავტომატურად დაფიქსირდება;

ტესტი შედგება 10 კითხვისაგან, რამდენიმე არჩევითი პასუხით; იმისათვის, რომ კანდიდატი დაშვებულ იქნას კურსზე, 10 კითხვიდან მინიმუმ 5 სწორი პასუხი (5 ქულა) უნდა დააფიქსიროს;
პირველ მცდელობაზე არასასურველი შედეგის მიღების შემთხვევაში, კურსის კანდიდატს საშუალება ექნება, კიდევ ორჯერ შეავსოს ტესტი;

სამივე მცდელობაზე არადამაკმაყოფილებელი ქულის მიღების შემთხვევაში, კანდიდატი გადაინაცვლებს ტრენინგის მომდევნო ნაკადში. იმისთვის, რომ კანდიდატი დაშვებულ იქნას მომდევნო ნაკადისთვის განკუთვნილ ტრენინგზე, მან კვლავ უნდა შეასრულოს პრე-ტესტი.

I მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ" . აღნიშნულ მოდულში განხილულია სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა დემოკრატიზაციის პროცესში, მშვიდობის სწავლებისა და მშვიდობის მშენებლობის ცნება

II მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ". აღნიშნულ მოდულში განხილულია ადამიანის უფლებათა შესახებ ძირითადი უფლებების ცნება, უმცირესობათა უფლებები, და არაძალადობრივი ქმედებები.

III მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რას წარმოადგენს სოციალური, კულტურული რელიგიური და გენდერული მრავალფეროვნების ასპექტები

IV მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რა როლი აქვს სამოქალაქო განათლებას კონფლიქტურ საზოგადოებაში.

V მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, რას ნიშნავს მოქალაქეობა და  რა როლი აკისრიათ ახალგაზრდებს მშვიდობის მშენებლობაში

VI მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რა მოდელები და ინსტრუმენტები არსებობს ღირებულებებზე დაფუძნებული დისციპლინების სწავლებისათვის

The Module 2 of the Community Action Training programme (CAT) contributes to deepening the understanding of successful practices for designing and creating nonviolent changes processes. Topics covered by the module are: tools for community needs assessment, nonviolent actions and campaign tactics.

The Module 3 of the Community Action Training programme (CAT) looks at practices for creating accessible and includive participatory processes and structures in initiative groups. Course topics include group spaces and their function, handling group conflicts, internal decision-making, group dynamics and cultures, and public narrative.


სიახლეები

ctconline ადმინისტრაცია სურათი
"სამოქალაქო ლიდერობის" სასწავლო პროგრამა
by ctconline ადმინისტრაცია - Tuesday, November 13 2018, 11:21 AM
 

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) დაინტერესებულ პირებს იწვევს სასერთიფიკაციო სასწავლო პროგრამაზე სამოქალაქო ლიდერობა.

სასწავლო პროგრამა დასწრებული და დისტანციური  სწავლების კომბინაციაა და ოთხი მოდულისგან შედგება: 

  • ლიდერობა;
  • ეფექტიანი კომუნიკაცია და ჩართულობა;
  • პროექტის მართვა;
  • ფონ...
ვრცლად >>>
(258 სიტყვები)
 
ctconline ადმინისტრაცია სურათი
მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ
by ctconline ადმინისტრაცია - Thursday, June 21 2018, 6:25 PM
 

ონლაინ კურსის მიზანია სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისათვის ცნობიერების ამაღლება ისეთ საკითხებზე როგორიცაა: სამოქალაქო განათლება, დემოკრატია, მშვიდობის მშენებლობა, მშვიდობის სწავლება, სოციალური და კულტურული მრავალფეროვნებამოქალაქეობა, ახალგაზრდების როლი სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაშ...

ვრცლად >>>
(253 სიტყვები)